مروری بر نرم افزار آمینوکا ( AminoCow® Mepronration evaluator 3.5) :

این سیستم نرم افزاری (آمینوکا) می تواند به آسانی تغذیه اسیدهای آمینه را برای گاو شیری در انواع شرایط تغذیه کاربردی ، مدیریت کند.

1.

 
این سیستم نرم افزاری بر مبنای تحقیقات تغذیه ای وسیع که تاکنون در واحدهای تجاری گاوداری صورت گرفته است ، تهیه و تدوین شده است .

2.

 
با این سیسیتم نرم افزاری قادر خواهیم بود، آنچه را که می خواهیم یا انتظار داریم،از گاو بدست آوریم.

3.

 
این برنامه نرم افزاری یک مدل بسیار دقیق را ایجاد نموده که می تواند فعالیت متابولیکی حیوان نشخوار کننده را توضیح دهد.

4.

 
آمینوکا یک ابزار مناسب برای تغذیه اسید آمینه در گاوهای شیری با تاکید بر روشی دقیق و آسان برای بالانس اسیدهای آمینه در جیره ها در محدوده سایر مواد مغذی می باشد .

5.

 
احتیاجات تغذیه ای آمینوکا،حداقل مقدار لازم برای نگهداری،سلامت حیوان و اطمینان از عملکرد تولیدی و تولید مثل می باشد .

6.

 
تولید با کمترین هزینه در حالیکه عملکرد تولید مثلی و سلامت حیوان با مشکل مواجه نشود در برنامه آمینوکا منعکس شده است .

7.

 
ممکن است فردی به سادگی ، مواد مغذی را بیشتر از نیاز به دام بدهد، بنابراین این حیوان کمبود تغذیه ای نخواهد داشت ولی این امر میزان مفید بودن و ضریب کارایی مدل را کاهش داده و قیمت تمام شده را افزایش خواهد داد ، اما با استفاده از نرم افزار آمینوکا یک مدل بسیار دقیق ایجاد شده و تمام نیازهای دام پیش بینی و ضریب اثربخشی تغذیه در مناسب ترین حالت خود قرار می گیرد و متعاقب آن قیمت تمام شده جیره نیز توجیه خواهد داشت.

8.

 
 

  .Copyright © 2013   MAD TIUOR  Company  All Rights Reserved

  Free counter and web stats